Janet Manyowa – Zadzisa Lyrics

Zadzisa (Lyrics) By Janet Manyowa

Janet Manyowa - Zadzisa Lyrics

Zadzisa (Lyrics) By Janet Manyowa
Mwari mukataura shoko munorindira kuti riite zvamareva
Ndakabata pachitsidzo chamakandipa munozadzisa
Mwari
Saka baba zadzisai shoko renyu
Rinoita zvamataura
Zvamakareva zichaitika
Zadzisai shoko renyu rinoita zvamataura
Zvamakareva zvichaitika
Muri mwari asinganyepi
Muri mwari anochengeta chitsidzo chake
Kuvana vake
Murimwari wechokwadi murimwari anotaura
Shoko kamwechete zvoitika
Yeeeh yeeeeeh
Zadzisai shoko renyu rinoita zvamataura
Zvamakareva zvichaitika
Zvamakataura payaaa
Zadzisai shoko renyu rinoita zvamataura
Zvamakareva zvichaitika
Imi makati
Ndirimukundi
Imi makati
Ndiri wenyasha
Imi makati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *